بازار کار گرافیک در کانادا

بازار کار گرافیک در کانادا

حرفه ی طراحی گرافیک بسیار محبوب است. کمبود دانشجویان در برنامه های طراحی گرافیک ناشی از تقاضای زیاد برای طرح های گرافیکی در بسیاری از زمینه های مختلف، است.