کدام دانشگاه‌ها در اروپا بیشترین دانشجوی بین‌المللی را دارند؟

کدام دانشگاه‌ها در اروپا بیشترین دانشجوی بین‌المللی را دارند؟