پایان صدور Diversity visa (ویزای تنوع) توسط وزارت امور خارجه آمریکا

پایان صدور Diversity visa توسط وزارت امور خارجه آمریکا