موسسه مهاجرتی اصطهباناتی خدمات تخصصی زیر را به هموطنان ارائه می‌دهد:

مهاجرت به چین

تحصیل در چین

مهاجرت تحصیلی به چین

تابعیت و شهروندی چین

در صورت نیاز به هر یک از خدمات ما با مشاوران و متخصصان مجموعه تماس بگیرید.