تحصیل داروسازی در آلبانی

تحصیل داروسازی در آلبانی

آلبانی یک کشور اروپای کوچک است که دانشگاه ها و موسسات آموزشی متعدد و معتبری را دارا می باشد. موسساتی که آموزش رشته های علوم پزشکی به خصوص رشته داروسازی را ارائه می دهد و همچنین هزینه زندگی دانشجویی در آلبانی ارزان می باشد. در این مقاله که به کوشش موسسه اصطهباناتی گردآوری شده به […]