مقایسه صنعت آلمان و فرانسه(از نظر اقتصاد و کار)

German and French industry