تبدیل معدل به gpa

تبدیل معدل به gpa و چگونگی تبدیل معدل به سیستم کانادا در این مقاله به طور مفصل ارائه شده است. مشاوران موسسه مهاجرتی وکلای برگزیده اصطهباناتی با تهیه این مقاله به ارائه اطلاعات لازم در مورد تبدیل gpa، تبدیل نمره به سیستم کانادا و نرم افزار تبدیل معدل به gpa پرداخته اند. با ما همراه باشید.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

gpa  چیست؟

gpa یک سیستم نمره دهی جهانی و روشی برای ارزشیابی تحصیلی مدارس و دانشگاه های کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان می باشد. سیستم نمره دهی در کشور ایران از نمره صفر تا بیست می باشد اما این سیستم در کشورهای دیگر به گونه ای متفاوت است. تبدیل معدل به gpa یکی از شرایط اخذ پذیرش دانشگاه های کانادا و آمریکا می باشد. بر این اساس سازمان آموزش جهانی معیار مشخصی را برای تبدیل معدل به gpa ارائه کرده است.

انواع gpa

به طور کلی دو نوع gpa با نام های Overall gpa یا معدل کل و Major gpa یا معدل دروس تخصصی وجود دارد. در ادامه به شرح هر یک از این دو gpa می پردازیم:

 • Overall gpa یا معدل کل: اگر متقاضی در دوره کارشناسی خود در حدود 140 واحد درسی را گذرانده باشد، معدل کل مجموع این واحدهای درسی تقسیم به تعداد آن ها می باشد. معدل کل شامل دروس عمومی و تخصصی هر مقطع و رشته تحصیلی می باشد. اگر متقاضی دارای واحدهای درسی باشد که آن ها را نگذرانده باشد، در این معدل کل محاسبه نمی شوند. هر چند در سیستم آموزشی ایران واحدهای گذرانده نشده نیز محاسبه می شوند.
 • Major gpa یا معدل دروس تخصصی: اگر متقاضی در دوره کارشناسی ارشد مشغول تحصیل باشد، Overall gpa و Major gpa به طور یکسان حساب می شود چون مقطع کارشناسی ارشد دارای دروس عمومی نمی باشد و همه دروس به طور تخصصی می باشند. دروس پیش نیاز که متقاضی الزام در گذراندن آن ها قبل از شروع تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دارد در معدل دروس تخصصی محاسبه نمی شود.

محاسبه gpa در کانادا

از مهم ترین شرایط به منظور اخذ پذیرش تحصیلی دانشگاه های کانادا سوابق تحصیلی متقاضی می باشد. علاوه بر این شرط معدل و مناسب بودن معدل تحصیلی بر اساس رشته و دانشگاه مورد نظر نقش بسیار مهمی در صدور اخذ پذیرش تحصیل در کانادا دارد. به طور کلی سیستم محاسبه معدل تحصیلی با سیستم محاسبه معدل در کشورهای دیگر متفاوت است.

محاسبه gpa در کانادا

محاسبه gpa در کانادا

 • نمره gpa متقاضی نشان دهنده وضعیت تحصیلی متقاضی در دوره های تحصیلی می باشد که معمولاً در سیستم آموزشی کانادا بین یک تا چهار می باشد.
 • به منظور محاسبه معدل در سیستم آموزشی کانادا طول مدت دوره و ساعات تحصیلی اهمیت فراوانی دارند.
 • به منظور محاسبه معدل gpa متقاضی باید سطح تحصیلی و ساعت اعتباری وی بررسی شود.

نوع دانشگاه

به طور کلی رده بندی تحصیلی در کشور کانادا بر اساس ایالت، دانشگاه، موسسه عالی، کالج، مقطع تحصیلی و رشته بستگی دارد. در دانشگاه های کانادا به جای کاربرد نمره از حروف استفاده می شود. کشور کانادا برای محاسبه gpa در کانادا معدل 4.0 را در نظر می گیرد. این عدد در برخی کشورها 5.0 و در برخی مانند ایران 20 است.

سرویس آموزش جهانی

به طور کلی بیشتر دانشگاه های اروپا و دانشگاه های کانادا به منظور صدور پذیرش تحصیلی برای متقاضیان بین المللی یک حداقل معدل یا gpa را در نظر می گیرند. در واقع اگر معدل تحصیلی متقاضی از این حداقل معدل کمتر باشد، پرونده تحصیلی متقاضی مورد بررسی قرار نمی گیرد.

 • بر این اساس سرویس آموزش جهانی WES استاندارد و معیاری را برای تبدیل gpa ارائه کرده است.
 • بر طبق این استاندارد متقاضیان قبل از ارسال مدارک برای اخذ پذیرش تحصیلی می توانند از واجد شرایط بودن خود برای دریافت ویزای تحصیلی اطمینان حاصل کنند.

واحدهای درسی

بر اساس استانداردهای سیستم آموزش جهانی اگر متقاضی در مقطع کارشناسی در حدود 140 واحد درسی را گذرانده باشد و همه نمره های واحدهای درسی متقاضی بالای 16 باشد، تبدیل معدل به gpa راحت تر است. در این مثال معدل متقاضی از 4 نمره 4 می باشد.

 • اگر از مجموع 140 واحد درسی مقطع کارشناسی متقاضی دارای 138 واحد درسی با نمره 20 و دو واحد درسی با نمره 14 باشد، در این حالت معدل متقاضی از 4 نمره 4 نمی شود. در این حالت چون متقاضی دارای دو نمره زیر 16 می باشد، معدل وی 3 می باشد.
 • اگر متقاضی از مجموع 140 واحد درسی کارشناسی همه نمره ها را 17 گرفته باشد، به دلیل بالا بودن نمره های متقاضی از 16 معدل وی از 4 نمره 4 می باشد.
 • بر اساس استانداردهای تبدیل معدل به gpa اگر متقاضی از مجموع 140 واحد گذرانده در مقطع کارشناسی دارای چند درس پاس نشده باشد و یا اینکه چند درس را دو یا چند بار امتحان داده و در آخر آن ها را گذرانده باشد، الزامی به حساب کردن این واحدهای درسی در معدل ندارد.
 • در واقع نمره دروس گذرانده نشده و یا دروس افتاده صفر حساب می شود و برای جمع نمره ها آن ها حساب نمی شوند.

تبدیل نمره به gpa

برخی از کشورهای جهان برای نشان دادن نمره های مدرسه یا دانشگاه از حروف لاتین A,B,C,D,F استفاده می کنند. در این سیستم نمره دهی نمره A معادل بالاترین و نمره F معادل پایین ترین نمره می باشد. معادل این نوع سیستم نمره دهی در ایران می توان نمره A را معادل 20 و F را نمره صفر تا 10 محاسبه کرد.

تبدیل نمره به gpa

تبدیل نمره به gpa

به طور کلی تبدیل نمره بر اساس سیستم ECTS عبارت است از:

 • نمره A: معادل نمره 18 تا 20
 • نمره B: معادل نمره 16 تا 18
 • نمره C: معادل نمره 14 تا 16
 • نمره D: معادل نمره 14 تا 12
 • نمره F: معادل نمره 12 تا 10

تبدیل نمره به gpa در سیستم آمریکا

تبدیل نمره در سیستم آموزشی آمریکا به این صورت است که برای تبدیل gpa باید نمره ها را به معیار A تا F تبدیل کرد تا تبدیل نمره به gpa انجام شود. بر این اساس متقاضی باید در ابتدا مقیاس نمره های خود را بر طبق جدول زیر به دست آورد:

مقیاسنمره
18-20+A
16-17.99A
14-15.99B
12-13.99C
10-11.99D
0-9.99F

متقاضی سپس باید بر اساس نمره های حاصل شده از جدول بالا gpa خود را محاسبه کند. بر اساس مقیاس نمره دهی gpa متقاضی عبارت است از:

مقیاس اولمقیاس دومنمره توصیفینمره معادل سیستم آموزشی آمریکا
16-20A4A
14-15B3B
12-13C2C
10-11D1D
0-9F0F

سپس متقاضی باید نمره های بدست آورده بر اساس این جدول ها را در ضریب هر درس ضرب کند. اگر متقاضی در یک درس نمره 2 را بدست آورده و ضریب آن درس 4 می باشد، عدد 8 به دست می آید.

تبدیل نمره به سیستم کانادا

اگر فرض کنیم که متقاضی تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در کانادا در سه درس فیزیک، شیمی و ریاضی به ترتیب نمره های 19، 15 و 13 را گرفته است، به منظور تعیین نمره این دروس و همچنین تبدیل نمره به سیستم کانادا بر اساس gpa باید به طریق زیر عمل کند. ذکر این نکته ضروری است که ضریب این 3 درس معادل 3 می باشد.

 • نمره درس فیزیک معادل 19 و با توجه به جدول gpa ضریب هر درس را در عدد gpa ضرب می کنیم.
 • نمره درس فیزیک معادل A، نمره درس شیمی معادل B و نمره درس ریاضی معادل C می باشد.
 • نمره درس فیزیک در gpa و ضرب در ضریب این درس معادل نمره 12 می باشد.
 • نمره درس شیمی در gpa و ضرب در ضریب این درس معادل نمره 9 می باشد.
 • نمره درس ریاضی در gpa و ضرب در ضریب این درس معادل نمره 6 می باشد.
 • سپس متقاضی باید این 3 نمره را با هم جمع کرده و تقسیم بر مجموع ضرایب کند که عدد 3 به دست می آید.
 • در واقع معدل کل متقاضی بر اساس تبدیل نمره به gpa عدد 3 می باشد.

سایت تبدیل معدل به gpa

متقاضیان برای سهولت کار در تبدیل نمره به gpa می توانند به سایت تبدیل معدل به gpa مراجعه کنند. در سایت تبدیل معدل به gpa نرم افزار تبدیل معدل به gpa کار تبدیل دقیق نمره gpa را انجام می دهد. متقاضی می تواند نمره خود را در سایت تبدیل معدل به gpa وارد کند تا نرم افزار تبدیل معدل به gpa نمره دقیق متقاضی را ارائه دهد.

تبدیل معدل به gpa در سیستم کانادا

تبدیل معدل به سیستم کانادا در هر استان و ایالت آن متفاوت است. متقاضیان بر اساس دانشگاه ایالت مورد نظر در کانادا می توانند سیستم تبدیل معدل به gpa را مشخص کنند. این کار به متقاضیان کمک می کند تا قبل از ارسال مدارک برای اخذ پذیرش تحصیلی دانشگاه های کانادا از شرایط دانشگاه و حد نصاب بودن معدل خود اطلاع کافی کسب کنند.

تحصیل پزشکی و

تبدیل میانگین به gpa در سیستم کانادا

تبدیل میانگین به gpa در سیستم کانادا

تبدیل معدل در ایالت آلبرتا

به طور کلی در سیستم تبدیل معدل به gpa در ایالت آلبرتا کانادا نمره متقاضیان به درصد نوشته می شود. در تبدیل معدل به سیستم کانادا مثلا نمره +A در این سیستم نمره دهی gpa در دانشگاه های کلگری یا دانشگاه مکی وان معادل نمره 4.0 می باشد. در حالی که در بقیه دانشگاه های کانادا معادل نمره 4.3  می باشد.

تبدیل معدل در ایالت بریتیش کلمبیا

در تبدیل معدل به سیستم کانادا در ایالت بریتیش کلمبیا نمره 100 تا 86 معادل نمره A در نظر گرفته می شود. در این ایالت حتی کالج ها نیز سیستم های نمره دهی متفاوتی دارند. در این ایالت سیستم تبدیل معدل عبارت است از:

 • نمره 85 تا 73 با حرف B
 • نمره 72 تا 67 با حرف +C
 • نمره 66 تا 60 با حرف C
 • نمره 59 تا 50 با حرف –C
 • نمره 49 تا صفر با حرف F

تبدیل معدل در ایالت منیتوبا

دانشگاه های ایالت منیتوبا کانادا برای تبدیل معدل به سیستم کانادا از روش توصیفی استفاده می کنند. بر این اساس سیستم نمره دهی gpa این ایالت به روش زیر تبدیل به سیستم نمره دهی زیر می شود:

 • نمره معادل +A برابر نمره 4.5 و توصیف بسیار عالی
 • نمره معادل A برابر نمره 4.0 و توصیف عالی
 • نمره معادل +B برابر نمره 3.5 و توصیف خیلی خوب
 • نمره معادل B برابر نمره 3.0 و توصیف خوب
 • نمره معادل +C برابر نمره 2.5 و توصیف قابل قبول
 • نمره معادل C برابر نمره 2 و توصیف کافی است
 • نمره معادل D برابر نمره 1.0 و توصیف کم
 • نمره معادل F برابر نمره 0 و توصیف مردود

تبدیل معدل در ایالت انتاریو

تبدیل معدل به سیستم کانادا در ایالت انتاریو بر اساس موارد ارائه شده در فهرست زیر می باشد.

 • نمره 100 تا 90 با حرف +A
 • نمره 89 تا 85 با حرف A
 • نمره 84 تا 80 با حرف –A
 • نمره 79 تا 77 با حرف +B
 • نمره 76 تا 73 با حرف B
 • نمره 72 تا 70 با حرف -B
 • نمره 69 تا 65 با حرف C+
 • نمره 64 تا 60 با حرف C
 • نمره 59 تا 55 با حرف –C
 • نمره 54 تا 50 با حرف D
 • نمره 49 تا 0 با حرف F

خدمات موسسه مهاجرتی اصطهباناتی

به طور کلی متقاضیان برای ارسال مدارک و اخذ پذیرش تحصیلی و ویزا ، و مهاجرت تحصیلی به کانادا می توانند با متخصصان مهاجرت موسسه های مهاجرتی مشاوره کنند. موسسه مهاجرتی وکلای برگزیده اصطهباناتی را می توان از برترین موسسه های مهاجرتی کشور محسوب کرد. چرا که متخصصان مهاجرت این موسسه با آگاهی از به روزترین قوانین مهاجرتی راهنماهای سودمندی را به متقاضیان ارائه می دهند.

از جمله خدمات این موسسه وزین و با سوابق درخشان در امر مهاجرت می توان به بررسی معدل تحصیلی متقاضیان، تطابق شرایط مورد نظر در کانادا با شرایط تحصیلی و مالی متقاضی و بررسی مدارک تحصیلی می باشد.

سخن آخر

این مقاله به ارائه اطلاعات لازم در مورد تبدیل معدل به gpa پرداخت. به طور کلی سیستم نمره دهی و تبدیل معدل در کشورهای اروپایی و کانادا با کشور ایران متفاوت است. آگاهی از معدل کل درسی و بررسی شرایط دانشگاه مورد نظر در کانادا از لحاظ معدل کل درخواستی کمک می کند تا متقاضی قبل از صرف هزینه و وقت فراوان شرایط تحصیلی خود را برای اخذ پذیرش تحصیلی ارزیابی کند.

اگر در مورد تبدیل معدل به gpa برای مهاجرت به کانادا نیازمند کسب اطلاعات بیشتر می باشید، با مشاوران موسسه مهاجرتی وکلای برگزیده اصطهباناتی تماس حاصل کنید. متخصصان مهاجرت این موسسه در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و رشت آماده ارائه خدمان مهاجرتی به متقاضیان گرامی می باشند.

سوال های متداول در مورد تبدیل معدل به gpa

 1. gpa چیست؟

gpa یک سیستم نمره دهی جهانی و روشی برای ارزشیابی تحصیلی مدارس و دانشگاه های کشورهای آمریکا، کانادا و آلمان می باشد.

 1. سیستم نمره دهی در کشور ایران چگونه است؟

سیستم نمره دهی ایران از نمره صفر تا بیست می باشد اما این سیستم در کشورهای دیگر به گونه ای متفاوت است.

 1. اهمیت سیستم نمره دهی کانادا از چه لحاظ است؟

تبدیل معدل به gpa یکی از شرایط اخذ پذیرش دانشگاه های کانادا و آمریکا می باشد. بر این اساس سازمان آموزش جهانی معیار مشخصی را برای تبدیل معدل به gpa ارائه کرده است.

 1. معدل کل در سیستم نمره دهی کانادا شامل چه دروسی است؟

دروس عمومی و تخصصی هر مقطع و رشته تحصیلی

 1. آیا واحدهای درسی پاس نشده در معدل کل در نمره دهی کانادا محاسبه می شود؟

خیر، واحدهای پاس نشده در معدل کل محاسبه نمی شوند.

 1. معدل دروس تخصصی مقطع کارشناسی ارشد بری کشور کانادا چگونه محاسبه می شوند؟

معدل Overall gpa و Major gpa به طور یکسان حساب می شود. چون مقطع کارشناسی ارشد دارای دروس عمومی نمی باشد و همه دروس به طور تخصصی می باشند.

 1. آیا دروس پیش نیاز مقطع کارشناسی ارشد در معدل کل در gpa محاسبه می شوند؟

خیر، در معدل دروس تخصصی محاسبه نمی شود.

 1. تبدیل نمره به gpa در کشورهای جهان چگونه است؟

برخی از کشورها برای نشان دادن نمره های مدرسه یا دانشگاه از حروف لاتین A,B,C,D,F استفاده می کنند.

 1. شرایط تبدیل معدل به gpa در سیستم کانادا چیست؟

تبدیل معدل به سیستم کانادا در هر استان و ایالت آن متفاوت است. متقاضیان بر اساس دانشگاه ایالت مورد نظر در کانادا می توانند سیستم تبدیل معدل به gpa را مشخص کنند.

 1. مزیت تبدیل معدل به gpa در سیستم کانادا چیست؟

این کار به متقاضیان کمک می کند تا قبل از ارسال مدارک برای اخذ پذیرش تحصیلی دانشگاه های کانادا از شرایط دانشگاه و حد نصاب بودن معدل خود اطلاع کافی کسب کنند.

 1. مهم ترین سایت تبدیل نمره به gpa کدام است؟

سایت scholaro.com/gpa-calculator و متقاضیان می توانند با مراجعه به این سایت و با پرداخت هزینه نمره خود را از مقیاس 20 در ایران به مقیاس 4 gpa تبدیل کنند.

5/5 - (1 امتیاز)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *