هزینه تحصیل پزشکی در یونان

هزینه تحصیل پزشکی در یونان

جهت پذیرش پزشکی یونان یک گواهی از کل نمرات دوره متوسطه