شرایط روسیه برای ایرانیان

شرایط روسیه برای ایرانیان

شما می توانید برای برنامه های کارشناسی روسیه از طریق پذیرش دانشگاه ها و کالج ها (UCAS) درخواست دهید. فقط از یک روش درخواست استفاده کنید. لطفا از دانشگاه UCAS و بریستول نیز استفاده کنید و از درخواست مشترک استفاده نکنید. در ادامه به شرایط اخذ روسیه برای ایرانیان اشاره کرده ایم.

الزامان و شرایط اخذ روسیه برای ایرانیان

کاندیدان واجد شرایط جهت تحصیل در روسیه می توانند برای بورس تحصیلی تقاضا کنند. بورس تحصیلی روسیه اختصاص یافته توسط MSRT در دسترس است، شما می توانید فرم درخواست تکمیل شده از طریق کانال های دیپلماتیک ایران (مانند سفارت، ک