دانشگاه پنجاب پاکستان

دانشگاه پنجاب پاکستان

به منظور ترویج آموزش و پرورش در هنر، علم و حرفه های آموخته شده و پیشرفت تحصیلی، ادامه تحقیقات اصلی و همچنین با قدرت انتصاب پرفسورها و سخنرانان دانشگاه، برای نگهداری و مدیریت هدایای آموزشی، دانشگاه پنجاب پاکستان به منظور ت&