تحصیل دکتری در سوئد

تحصیل دکتری در سوئد

برنامه دکتری در سوئد معمولا شامل حداقل چهار سال تحصیلی تمام وقت یا 240 اعتبار تحقیقاتی می باشد. پایان نامه های دکتری سوئد می توانند به شکل یک مونوگرافی یا یک قسمت از قطعات کوچک