اقامت دائم در انگلستان از طریق تحصیل

اقامت دائم در انگلستان از طریق تحصیل

اقامت دائم وضعیت خاصی است که به فردی داده می شود و آن فرد مجاز است که در کشور مربوطه برای زمان نامحدود 