ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در اروپا

حمایت مالی، قوانین و شرایط لازم برای راه اندازی ثبت شرکت در اروپا

معرفی چگونگی آغاز تجارت در اروپا برای سرمایه گذاران غیر اروپایی، موسسان شرکت و خود اشتغالی

در سال 2010-2009 به دلیل وضعیت و رشد اقتصادی پایین و هزینه های دولت و… در اروپا، شرایط راه اندازی تجارت در اروپا ممکن نبود و همین رشد اقتصادی پایین موجب بدنام شدن اروپاییان حتی در طول دوره شرایط اقتصادی خوب شد. بنابراین این بسیار حائز اهمیت است که افراد زمان تجارت در اروپا را مد نظر داشته باشند.

هر ساله افراد زیادی تمایل دارند برای تحصیل, کار و زندگی وارد اروپا شوند. حال چرا افراد این کشور را برای زندگی انتخاب مینمایند؟ مزایای ثبت شرکت در این کشور چیست؟ شرایط مهاجرت به اروپا از طریق ثبت ž