تابعیت و اقامت بنگلادش

تابعیت و اقامت در بنگلادش

قانون تابعیت بنگلادش بر اساس قانونی است که در سال 1972 به تصویب رسیده است. تابعیت بنگلادشی بر اصل خون می باشد و از 26 مارچ 1971 توجهی به اصل خاک ندارد. موس&#