ویزای تاجیکستان

ویزای تاجیکستان

وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان درخواست برای ویزای تاجیکستان را در عرض 1 تا 5 روز بررسی و تاییدیه را به آدرس الکترونیکی متقاضی ارسال می کند. بر اساس این تایید، می توانید ویزا های توریستی را در فرودگاه های دوشنبه و خجند دریافت کنید. دریافت و انتخاب این ویزا در فرودگاه کشور تاجیکستان 35 دلار هزینه خواهد داشت.

دریافت ویزای تاجیکستان

صاحبان گذرنامه ملیت های زیر (کشورها) واجد شرایط ورود به تاجیکستان بدون ویزا می باشند:

  • ارمنس