مشاغل مورد نیاز در ایتالیا

مشاغل مورد نیاز در ایتالیا

عمده صنعت و مشاغل مورد نیاز در ایتالیا بیشتر به سمت تولید سرامیک و مواد شیمیایی می رود. همچنین می توان صنعت گردشگری را یکی از مشاغل پر درآمد این کشور دانست. علی رغم وضعیت اقتصادی ایتالیا، &#