شهر دبرسن مجارستان

شهر دبرسن مجارستان

اقتصاد شهر دبرسن مجارستان توسط کشاورزی پیش می رود. یکی از پیشرفته ترین شهرهای کشور است که چندین شرکت بین المللی دارای دفتر مرکزی خود در این شهر هستند. دبرسن یکی از مهمترین شهرهای فرهنگی مجارستان است و توسط سیستم شبکه حمل و نقل مدرن،  از