دوره آمادگی آزمون CFA 

دوره آمادگی آزمون CFA 

این برنامه تحصیلی شامل دانش کلی متقاضی CBOK، محتوای برنامه درسی، مشخصات بازده های یادگیری LOS و نیز موضوعات متنوع دوره آمادگی آزمون CFA   می باشد.

دوره آمادگی آزمون CFA (سی اف آ)

برنامه های جدید این دوره از طریق تحلیل مداوم فعالیت ها که شامل گرفتن پاسخ از متخصصان این حوزه، قانون گذاران بازار، هیئت علمی دانشگاه ها و سیاست گذاران انجام می شود. درباره روند این آنالیز بیشتر بدانید و برنامه های جدید برنامه تحصیلی را بخوانید.

این دوره در سه سطح برگزار می شود و هر سطح نیز به موفقیت در یک آزمون شش ساعته نیاز دارد. برنامه های این دوره همانطور که به سمت جلو حرکت می کنید پیچیدگی شان بیشتر می شود.دوره آمادگی آزمون CFA (سی اف آ)

  • سطح یک: روی دانش روی ده حوزه موضوعی مختلف تمرکز می کند و شامل تحلیل ساده با استفاده از ابزارهای سرمایه گذاری است.
  • سطح دو: روی کاربرد ابزارهای سرمایه گذاری تاکید دارد و تمرکز آن روی ارزش گذاری برای تمام گونه های دارایی است.
  • سطح سه: روی ترکیب تمام ایده ها و روش های تحلیلی برای کاربردهای مختلف برای مدیریت کاربری و برنامه ریزی مطمئن تمرکز دارد.

متقاضیان باید 300 ساعت در هر سطح بخوانند تا بتوانند برا