دانشگاه مورسیا

دانشگاه مورسیا

در سال 1272 دانشگاه مورسیا تاسیس شد و هر چند که به طور مداوم عمل نکرد اما یکی از قدیمی ترین دانش