تخصص پزشکی در سوئیس

تخصص پزشکی در سوئیس

اعضای هیئت علمی تخصص پزشکی در سوئیس اخیرا مقررات جدید چارچوب مطالعات پزشکی را تهیه کرده اند و در حال حاضر مجموعه جدیدی از دیپلم ها، استاد مطالعات پیشرفته (MAS) در پزشکی بالینی را فراهم می کنند. بخش دندان&#