اقامت دائم یونان

اقامت دائم یونان

مجوز اقامت در یونان برای مدت 5 سال اعطا می گردد و ممکن است در صورت درخواست مربوطه برای دوره های پنج ساله این قرارداد 5 سال دیگر تمدید شود، تا زمانی که اموال متعلق به مالکیت و مالکیت متقاضی و یا قرارداد اجاره نامه باقی بماند و با تمام شرایط مرتبط مورد نیاز توسط قانون برآورده می شود. برای اطلاع از شرایط اقامت دائم یونان ادامه مقاله را می توانید مطالعه کنید.

اخذ اقامت دائم یونان

تمام مسائل مربوط به شرای&#