ویزای EB1 یا ویزای نخبگان ، نوابغ ، خلاق و افراد خاص آمریکا

ویزای EB1 یا ویزای نخبگان آمریکا

این ویزا برای توانایی های فوق العاده، محققان برجسته / اساتید، مدیران بین المللی / مدیریت های اجرایی می باشد.
تحت دسته بندی بر اساس اشتغال های مختلف، بخاطر داشته باشید که اقامت دائم بر اساس مشاغل سخت ترین نوع اخذ اقامت نیز خواهد بود. در ابتدا، تبعه خارجی بایستی نسبت به تعیین واجد شرایط بودن افراد و برای اخذ اقامت دائم قانونی و با توجه به دستورالعمل USCIS نیز مبادرت ورزند.
متقاضیان بیگانه ملزم به پرکردن فرم ویزای EB1 که مرتبط با توانایی فوق العاده می باشند خواهند بود، علاوه بر این فرد متقاضی ملزم به تشکیل پرونده تحت محقق برجسته و  یا استاد و مدیر چند ملیتی که توسط کارفرمایی حمایت می شود نیز خواهند بود.

ویزای EB1 دسته کارگران در اولویت

  • اتباع خارجی از توانایی فوق العاده ای در علوم، هنر، آموزش، کسب و کار و یا دو و میدانی برخوردارند.
  • اتباع خارجی که اساتید برجسته و یا محققان می باش