مهم ترین چالش ها و مشکلات زندگی در انگلستان

چالش ها و مشکلات زندگی در انگلستان

کشور انگلستان یکی از کشورهای پرجمعیت در قاره اروپا است. 65 میلیون نفر در شهرها