تابعیت و شهروندی جمهوری چک

تابعیت و اقامت در جمهوری چک

مقررات تابعیت و شهروندی جمهوری چک ، مبتنی بر قانونی است که در اول ژانویه 1993 توسط مجلس شورای ملی (پارلمان) تصویب شده است که این قانون در مورد تحصیل و از دست دادن تابعیت، چندین بار اصلاح که نهایتاً در سال 1996 به تصویب رسید.

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی جمهوری چک چگونه است؟ آیا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و می تواند تابعیت و اقامت جمهوری چک کسب کند ؟ چه مدت ماندن در کشور موجب اخذ تابعیت  جمهوری چک می شود؟ آیا با