تابعیت و شهروندی جمهوری چک

تابعیت و شهروندی جمهوری چک

مقررات تابعیت و شهروندی جمهوری چک ، مبتنی بر قانونی است که در اول ژانویه 1993 توسط مجلس شورای ملی (پارلمان) تصویب شده است که این قانون در مورد تحصیل و از دست دادن تابعیت، چندین بار اصلاح که نهایتاً در سال 1996 به تصویب رسید.

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی جمهوری چک چگونه است؟ آیا کودک با تولد در این کشور از اتباŸ