تابعیت و شهروندی جمهوری چک

تابعیت و شهروندی جمهوری چک

مقررات تابعیت و شهروندی جمهوری چک ، مبتنی بر قانونی است که در اول ژانویه 1993 توسط مجلس شورای ملی (پارلمان) تصویب شده است که ا