فعالیت و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی لهستان

فعالیت و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی لهستان

از زمانی که این کشور به عضویت اتحادیه اروپا در سال 2004 درآمد، این کشور به صورت فزاینده ای سرمایه های خارجی بسیاری را به خود اختصاص داد. اقتصاد کشور لهستان نشان دهنده علائم مثبتی در تغییر، رشد (رشد ثابت) و توسعه این کشور نیز خواهد بود.