شرایط کار تولیدی در لهستان

شرایط کار تولیدی در لهستان

لهستان یک مکان دوستانه و بسیار جذاب برای کسب و کار است. این کشور یک انتخاب مطمئن برای صاحبان کسب و کار که تصمیم به باز کردن یک شرکت با استراتژی دسترسی به مرکز و شرق اروپا و روسیه دارند تبدیل شده است. کسب و کار مطلوب، جذاب و هزینه های شروع مناسب همراه با کمک های مالی و مشوق های ارائه شده توسط دولت برای سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی لهستان این کشور را یک محل خوب برای شرایط کا&#