مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

نوآوری کسب و کار و سرمایه گذاری (موقت) ویزا (زیرگروه 188) بخشی از برنامه نوآوری کسب و کار و مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری است.

برنامه مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری

نوآوری در تجارت و ویزای(موقت) سرمایه گذاری(زیرگروه 188) است که این ویزا به شما اجازه می دهد:

  • داشتن و مدیریت کردن یک کسب و کار در استرالیا (جریان نوآوری کسب و کار)
  • کسب و کار رفتار و فعالیت های سرمایه گذاری در استرالیا (جریان سرمایه گذار، جریان سرمایه گذار قابل توجه و جریان حق بیمه &