شهر نووسیبیرسک روسیه

شهر نووسیبیرسک روسیه

اقتصاد شهر نووسیبیریسک روسیه براساس صنعت، تجارت، خدمات، حمل و نقل، ساخت و ساز، علم و خدمات علمی است. با وجود عدم وجود شرکت های بزرگ اس