شرایط پذیرش دانشگاه پزشکی باکو

شرایط پذیرش دانشگاه پزشکی باکو

طیف گسترده ای از دانشگاه ها در آذربایجان وجود دارد. دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان حدود 85 سال پیش در سال 1930 تاسیس شد و دارای تجربه فراوان