زندگی در تورنتو کانادا

زندگی در تورنتو کانادا

تورنتو سرمایه اقتصادی کانادا است. با این حال، مرکز شهر تورنتو محل اصلی برای بسیاری از موسسات مالی بزرگ است که افراد زیادی را در حال اشتغال شامل می شود. تمام بانک های اصلی، شرکت های بیمه، مراکز خدمات مالی، ارائه دهندگان خدمات استانی، مخابرات و سایر شرکت های فنی