زبان مردم نیوزلند

زبان مردم نیوزلند

زبان مائوری به عنوان زبان مردم نیوزلند  در غالب این کشور است. نیوزلند تنها کشوری در دنیا است که زبان مائوری در آن صحبت می شود. علیرغم وضعیت رسمی آن، همچنان در تلاش برای جلوگیری از زوال است. چندین زبان بومی دیگر در جزایر دور افتاده و اقلیم های نیوزلند صحبت می شود. اما تنها در سال های اخیر زبان مائوری دارای حمایت گسترده شد. در حال ح