دکترای پزشکی در فیلیپین

دکترای پزشکی در فیلیپین

یک برنامه تحصیلی 5 ساله می باشد که هدف آن، آموزش موارد ضروری تبدیل شدن به دکترای پزشکی در فیلیپین می باشد. این برنامه متشکل از سه سال دوره  آکادمیک، یک سال کارمندی کلینیکی و یک سال کارآموزش پسا فارغ التحصیلی می باشد.

دوره های دکترای پزشکی در فیلیپین

در سال اول تحصیل در فیلیپین، موضوعاتی که در برنامه تدریسی تلفیق شده اند عمدتا از علوم  پایه تشکیل می شوند همانند آنوتوم&#