دانشگاه مدیترانه ی شرقی قبرس

دانشگاه مدیترانه ی شرقی قبرس

دانشگاه مدیترانه ی شرقی یک دانشگاه عمومی است که در سال 1979 تاسیس شده است.ا®