پرداخت مالیات در لهستان

پرداخت مالیات در لهستان

مقاله مذکور به کمک همکاران موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی شیراز (توسعه گران مهر) مهیا شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر  در زمینه پرداخت مالیات در لهستان می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید.

مبنای قانونی پرداخت مالیات در لهستان

مبنای قانونی پرداخت مالیات در لهستان از 17 اکتبر 1997 نیز موثر واقع شد و توسط قانون اساسی لهستان و ماده 219 نیز به اجرا در آمد. قانونی که تمامی اعمال مالیاتی، سایر هزینه های عمومی، تعیین اشخاص مشمول مالیات که ملزم به پرداخت مالیات به لهستان بودند، نرخ مالیات ها، افرادی که از پراخت مالیات معاف می باشند، قوانین اعطای مالیات برای افراد و شرکت های برجسته، پرداخت مالیات نوع A و سایر قوانین و مقرراتی که توسط دولت تعیین شده بود را نیز در بر گرفت.

نظام مالیاتی و شرایط پرداخت مالیات در لهستان

نظام مالیاتی لهستان متشکل از دوازده نوع مالیات که تمامی بودجه های عمومی از آن تامین می گردد، مالیات های اجباری و پرداخت نشده، مالیات های غیرقابل بازگشت به خزانه دولت، ما