فرآیند استخدام در لهستان

فرآیند استخدام در لهستان

هنگام فرایند استخدام در لهستان ، صاحبان کسب و کار بایستی قانون کار در لهستان را رعایت نمایند. چرا که این سند قانونی رابطه کارفرما و کارکنان را مشخص خواهد کرد و مجموعه ای از اصول نظیر: موافقتنامه فسخ اشتغال، پاداش، مسائل ایمنی و بهداشتی در محل کار تعیین خواهد شد.

روش استخدام در لهستان با انتخاب یک شکل قانونی و برای همکاری با کارکنان جدید آغاز خواهد شد. قرارداد کاری در لهستان به معنای نوع خاصی از رابطه اشتغال خواهد بود. این سند متصل به دو طرف، به کارمند ضمانت دار خاص و به منظور ایجاد تعهداتی مابین کارفرما و کارمند خواهد بود.

برخی از وظ