مهندسی نفت روسیه

مهندسی نفت روسیه

دانشکده فنی مهندسی نفت روسیه در سال 1947 تاسیس شد. اساتید و دکتران پیشرو و خبره با آموزشی ماهرانه &