مانیتوبا کانادا

مانیتوبا در کانادا

مانیتوبا از استان های بسیار سرسبز و زیبای کشور کانادا می باشد واز نظر جغرافیایی باید گفت که در مرکز کانادا واقع شده است. شهر وینپیگ مرکز استان مانیتوبا کانادا است و جمعیتی در حدود 800 هزار نفر دارد. ای