قوانین بانکداری مخصوص کشور ترکیه

Banking laws in Turkey

کشور ترکیه، به عنوان کشوری بسیار قانونمند و سختگیر در هر زمینه ای به ویژه مسئله پولشویی است. ساختار بانکی این کشور، بسیار دقیق است. پولشویی، از مسائل مهم بانکی در سراسر جهان است. کلیه کارهایی که، در جهت از بین بردن منشا پول کثیف انجام