دانشگاه up فیلیپین

دانشگاه up فیلیپین

دانشگاه up فیلیپین در 18 ژوئن 1908 بواسطه قانون 1870 مجمع فیلیپین تاسیس شد. تاسیس این دانشگاه نتیجه توصیه وزیر امور خارجه، W. Morgan Schuster به کم