ثبت شرکت در گرجستان

ثبت شرکت در گرجستان

اسناد مورد نیاز جهت ثبت شرکت در گرجستان ، شامل شماره شناسایی کارفرماست که برای افتتاح حساب بانکی، پرداخت