تفاوت ویزای مالتیپل و سینگل

تفاوت ویزای مالتیپل و سینگل

یکی از تفاوت ویزای مالتیپل و سینگل این است که یک ویزای تک ورودی اجازه ورود به کانادا را فقط یک بار و ویزای چندگانه اجازه ورود به این کشور را برای چند بار می دهد. کدام نوع ویزا برای دریافت بهتر است؟ برای یک ویزای چند ورودی (مالتیپل) همه متقاضیان ویزا به صورت اتوماتیک در نظر گرفته می شوند.

الزامات و تفاوت ویزای مالتیپل و سینگل

ویزای مالتیپل یک ویزا چند ورودی است که به شما اجازه می دهد که به مدت شش ماه به آن کشور سفر کنید این ویزا تا 10 سال اعتیار دارد. یک ویز&