اقامت دائم فیلیپین

اقامت دائم فیلیپین

افراد در حال اقامت دائم فیلیپین بایستی سالیانه گزارش اقامت خود را در اوایل سال جدید به دفتر محلی اقام