نروژ برای شهروندان کشورهای پر خطر به نتایج منفی آزمون PCR نیاز دارد

نروژ برای شهروندان کشورهای پر خطر به نتایج منفی آزمون PCR نیاز دارد

حدود یک سال پیش از شهر ووهان در کشور چین ویروسی به پا خواست که کل کشور های دنیا را درگیر خود کرد. در واقع ش&