اقدامات دانشگاه های انگلستان برای مقابله با ویروس کرونا

کرونا ویروس و اقدامات دانشگاه های انگلستان

وجود کرونا ویروس جدید یعنی کووید نوزده باعث تغییر در شرایط تحصیلی دا