اقامت خود اشتغالی در آلمان

اقامت خود اشتغالی در آلمان

به عنوان یک قاعده کلی، مهاجران خود مختار که قصد سرمایه گذاری حداقل 250،000 € در کشور آلمان را دارند، با ایجاد حداقل 5 شغل جدید در این فرآیند، اجازه اقامت خود اشتغالی در آلمان را به صورت خود