راه های مهاجرت به فنلاند

راه های مهاجرت به فنلاند

فنلاند عضو اتحادیه ی اروپا، هم مرز با سوئد در غرب و روسیه در شرق است.  برای مهاجرت به فنلاند ، اتباع خارجی باید برای اجازه ی اقامت در بسیاری از موارد درخواست دهند. این مجوزها در شرایط مختلف در دسترس هستند، چه برای اشتغال، تحصیل و یا پناهندگی سیاسی، هر کدام با ملزومات کمی متفاوت.

مهاجرت به فنلاند از طریق کار و تخصص

یک شهروند غیر اتحادیه ی اروپا که به دنبال کار و زندگی در فنلاند می باشد باید برای اجازه ی اقامت جهت استخدام در هر گ