ویزای EB4 مبلغین مذهبی آمریکا

ویزای EB4 یا مبلغین مذهبی آمریکا

مقاله مذکور به کمک همکاران موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی شیراز (توسعه گران مهر) مهیا شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر  در زمینه ویزای EB4 می توانید با مشاورین موسسه در دفاتر تهران و شیراز تماس حاصل فرمایید.

شرایط و قوانین اخذ ویزای EB4 یا مبلغین مذهبی آمریکا

برای واجد شرایط بودن به عنوان ی