سیستم بهداشت و درمان مسکو روسیه

سیستم بهداشت و درمان مسکو

سیستم بهداشت و درمان مسکو احتمالا با آنچه که شما استفاده می کنید متفاوت است. در اینجا برخی از اطلاعات اساسی در نظام سیستم بهداشت و درمان مسکو ارائه میگردد.

مقاله مذکور به کمک همکاران موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) مهیا شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر  در زمینه سیستم بهداشت و درمان مسکو می توانید با مشاورین موسسه در دفاتر تهران و شیراز تماس حاصل فرمایید.

سیستم بهداشت و درمان مسکو توسط وزارت بهداشت و درمان مسکو اداره میگردد. خدمات پزشکی توسط تعداد زیادی از درمانگاه ها، بیمارستان ها، موسسات پزشکی و داروخانه ها ارائه می شود. بخش مراقبت های بهداشتی مسکو بیش از دو میلیون نفر را به این منظور استخدام کرده است.

بیمه درمانی در روسیه

بهتر است برا®