تحصیل پزشکی دانشگاه پچ مجارستان

دانشگاه پچ مجارستان

دانشگاه پچ مجارستان با 10 دانشکده، 32 کلینیک اولین دانشگاه مجارستان و یکی از بزرگترین موسسات آموزش عالی این کشور می باشد. زبان تحصیل در این دانشگاه آلمانی، انگلیسی و مجارستانی می باشد.

ا